MOSS-regeling voor buitenlandse btw

Btw en diensten

Sinds 2015 wordt bij het verlenen van digitale diensten aan particulieren voor de btw uitgegaan van heffing in de lidstaat van de afnemer. Onder digitale diensten vallen telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Volgens het reguliere btw-systeem zou u als leverancier aan afnemers in verschillende lidstaten in al die lidstaten aangifte moeten doen omdat u daar als verkoper btw verschuldigd bent. U zou dan kennis moeten hebben van de tarieven en van de wijze waarop aangifte moet worden gedaan in andere lidstaten. In de praktijk brengt dit enige complexiteit mee. Teneinde deze complexiteit weg te nemen, is de MOSS-regeling in het leven geroepen. Deze regeling is niet verplicht; u kunt er dus als btw-ondernemer voor opteren. Hiervoor moet een verzoek worden gedaan ter registratie. Maakt u liever geen gebruik van deze regeling, dan moet u in alle lidstaten waar uw afnemers wonen, zich registreren, aangifte doen en btw betalen.

MOSS-regeling

Via de MOSS-regeling is het mogelijk om ervoor te kiezen dat in Nederland btw-aangifte wordt gedaan voor de belasting die eigenlijk in andere landen moet worden betaald. Dit brengt een grote lastenverlichting mee voor ondernemers in Nederland die internationaal diensten verrichten. Nederland splitst de hier betaalde btw uit naar de lidstaten waarin btw is verschuldigd, via een beveiligde portal. Let wel op dat de btw-aangiften voor de MOSS-regeling naast de nationale btw-aangiften moeten worden gedaan.

Diensten onder de MOSS-regeling

Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten, de zogeheten digitale diensten, vallen onder de MOSS-regeling. Bij telecommunicatiediensten kan worden gedacht aan diensten die worden verricht in het kader van telefonie, sms, toegang tot het internet en voicemail. Dit kan ruim uitgelegd worden. Ook telefoondiensten via het internet zoals Skype, vallen hieronder. Bij omroepdiensten kan worden gedacht aan diensten die worden verricht in het kader van radio- en televisieprogramma’s. Wanneer radio- en televisieprogramma’s via het internet beluisterd of bekeken worden (streaming), wordt dit ook gezien als het verrichten van omroepdiensten. Bij elektronische diensten kan worden gedacht aan diensten die over het internet of een elektronisch netwerk worden verleend. Kenmerkend is dat deze diensten veelal geautomatiseerd zijn en nauwelijks menselijk ingrijpen vereisen. Denk hierbij aan onlinedagbladen, het downloaden van software of onlinespelen.

Registratie en betaling

Om gebruik te kunnen maken van de MOSS-regeling dient u zich eerst te registreren. Als u zich in Nederland wilt registreren, moet u hier de hoofdvestiging van uw onderneming hebben. Hier wordt de btw aangegeven die u in andere lidstaten bent verschuldigd en hier betaalt u de verschuldigde btw die via een portal bij de betreffende buitenlandse belastingdiensten terechtkomt.

De MOSS-regeling houdt ook rekening met belastingplichtigen die niet in Europa zijn gevestigd, maar toch gebruik willen maken van deze regeling. Zij kunnen zich registreren voor de niet-EU-regeling. Voor de registratie moet u enige gegevens elektronisch verstrekken.

Heeft uw onderneming een vaste inrichting in andere lidstaten of bent u onderdeel van een fiscale eenheid, dan kan ook onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de MOSS-regeling.

Wijzigingen MOSS-systeem

Op Prinsjesdag 2018 is het wetsvoorstel Implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel aangeboden als onderdeel van het Belastingplan 2019. Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen m.b.t. tot het MOSS-systeem:

Tegemoetkoming voor kleinere ondernemers met grensoverschrijdende digitale diensten

Aan in de Europese Unie gevestigde ondernemers die niet in omvangrijke mate digitale diensten verrichten voor consumenten in een andere lidstaat, wordt tegemoetgekomen bij het verkrijgen van bewijsstukken bij het bepalen van de lidstaat van de afnemer. Wanneer een dergelijke ondernemer jaarlijks voor niet meer dan € 100.000 aan digitale diensten aan consumenten in andere lidstaten levert, geldt met ingang van 1 januari 2019 de eis dat één bewijsstuk van een derde betrokkene bij die dienst voldoende is voor het vaststellen van de woonplaats van de consument.

Vereenvoudiging factureringseisen

Op grond van de BTW-richtlijn 2006 moeten ondernemers die digitale diensten verrichten voor andere dan ondernemers in andere lidstaten daarbij de factureringsregels toepassen van de lidstaat waar die afnemer is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft. Dit is een zware last voor ondernemers. Om die last weg te nemen, gelden voor ondernemers die digitale diensten verrichten voor consumenten in andere lidstaten alleen de factureringsregels van de lidstaat waarin zij zijn geïdentificeerd voor de toepassing van het MOSS-systeem.

Vergroting toepassingsbereik MOSS

Het MOSS-systeem kan ook worden toegepast voor digitale diensten die voor consumenten in de Europese Unie worden verricht door ondernemers die niet in de Europese Unie gevestigd zijn noch hier een vaste inrichting hebben. Een dergelijke buitenlandse ondernemer kan echter onder de bestaande regels geen gebruikmaken van het MOSS wanneer hij in de Europese Unie is geïdentificeerd voor bepaalde omzetbelastingdoeleinden, bijvoorbeeld voor incidentele met btw belaste leveringen van goederen in een bepaalde lidstaat. Om de situatie voor deze ondernemers te verbeteren kunnen zij in de nieuwe opzet ook gebruikmaken van het MOSS zoals dat kan worden toegepast door de buitenlandse ondernemers die niet in de Europese Unie zijn geïdentificeerd.

Uitbreiding MOSS-systeem vanaf 1 januari 2021

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor de vereenvoudiging van administratieve verplichtingen voor ondernemers die actief zijn in de internationale e-commercesfeer. Vanaf 1 januari 2021 worden de verschillende drempelbedragen per Europees land allemaal verlaagd naar een algemene drempel van € 10.000 en wordt het bestaande MOSS-systeem voor elektronische diensten uitgebreid. Via het MOSS wordt de btw die in andere lidstaten verschuldigd is, aangegeven via één EU-land waar de ondernemer is gevestigd. Het voordeel is dat ondernemers zich niet meer hoeven te registreren in de andere lidstaten voor e-commerceverkopen boven het nieuwe drempelbedrag van € 10.000, maar gebruik kunnen maken van het MOSS-systeem.

Dit bericht delen