Suppletie is tijdig; boete wordt vernietigd

De suppletieplicht is een verplichting die inmiddels al geruime tijd in de wet is opgenomen. Een suppletie moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een suppletie tijdig worden ingediend. In de praktijk blijkt het toch dat de inspecteur te gemakkelijk overgaat tot het opleggen van een boete wegens schending van de suppletieplicht.

Feiten
Een belastingplichtige handelt in menglijnen. Zijn afnemer, welke is gevestigd in Zwitserland, heeft in het jaar 2018 een menglijn besteld bij de belastingplichtige. De belastingplichtige reikt daarvoor facturen uit in december 2018 en februari 2019. Op de facturen is 0% omzetbelasting vermeld, uitgaande van intracommunautaire prestaties. In mei 2019 corrigeert de belastingplichtige deze facturen en brengt nieuwe facturen uit waarop 21% staat vermeld. Dat heeft tot gevolg dat ruim 300.000 euro aan omzetbelasting is berekend.

In het jaar 2020 stelt de belastingplichtige de Inspecteur per brief op de hoogte dat bij het opmaken van de jaarcijfers is gebleken dat voor het jaar 2019 een suppletieaangifte omzetbelasting moet worden ingediend. In juli 2020 gaat de belastingplichtige over tot het digitaal indienen van de suppletieaangifte, nadat de Inspecteur gewezen heeft op het feit dat de suppletie digitaal moet worden ingediend.

De inspecteur heeft een vergrijpboete opgelegd bij de naheffingsaanslag omzetbelasting. De Inspecteur stelt zich op het standpunt dat het de belastingplichtige al in mei 2019 bekend was met het feit dat gesuppleerd moest worden, maar pas in juli 2020 daartoe is overgegaan.

Geschil
In geschil is of de vergrijpboete terecht is opgelegd. De Inspecteur meent dat dit het geval is, nu de belastingplichtige pas een jaar later een suppletie heeft ingediend. De Inspecteur stelt dat de suppletie niet tijdig is en niet in de juiste vorm is gedaan.

De belastingplichtige stelt zich op het standpunt dat de suppletie tijdig is gedaan en de boete ten onrechte is opgelegd.

Uitspraak
Rechtbank Zeeland-West-Brabant buigt zich over deze kwestie. De rechtbank stelt voorop dat een suppletie moet worden gedaan op het moment voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de inspecteur met de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of zal worden.

De rechtbank stelt vast dat de belastingplichtige op 9 juni 2020 een suppletie heeft ingediend in de vorm van een brief. Dat zou kwalificeren als een melding/suppletie in de zin van de wet. De inspecteur is daarmee geïnformeerd over de onjuistheid van de aangifte omzetbelasting die is gedaan in de maand 2019. Nadat de belastingplichtige is gewezen op het digitaal indienen van de suppletie is dat ook zo spoedig mogelijk gedaan door de belastingplichtige, te weten vier dagen later.

De inspecteur heeft nog geprobeerd om te stellen dat geen sprake is van een suppletie, nu die in eerste instantie door middel van een brief is ingediend. De rechtbank volgt die stelling niet van de inspecteur. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat de belastingplichtige zelf de inspecteur heeft geïnformeerd en daarmee heeft voldaan aan de verplichting om uit eigen beweging de inspecteur te informeren. De belastingplichtige heeft vervolgens op aanwijzing van de inspecteur alsnog digitaal de suppletie ingediend. De rechtbank oordeelt dat de suppletie op de juiste wijze en tijdig is ingediend. De rechtbank vernietigt de opgelegde vergrijpboete.

Commentaar van de redactie
Een suppletie moet zo spoedig mogelijk worden ingediend, nadat een belastingplichtige bekend is geworden met een onjuistheid of onvolledigheid in de aangifte. Dit is in ieder geval binnen twee weken. Een suppletie kan niet meer worden ingediend als de inspecteur al op de hoogte is van de onjuiste of onvolledige aangifte óf redelijkerwijs bekend zal worden. Belangrijk is om te vermelden dat een suppletie digitaal via een formulier moet worden ingediend. Dit is ook conform vaste rechtspraak. De rechtbank heeft in deze zaak toch aangenomen dat sprake is van een rechtsgeldige suppletie doordat de belastingplichtige op aanwijzing van de inspecteur alsnog digitaal de suppletie heeft ingediend. Had de belastingplichtige dit niet gedaan, was dit mogelijk anders afgelopen.

Blijft de suppletie uit dan kan een vergrijpboete tot gevolg hebben of mogelijk zelfs strafrechtelijk vervolging. Dit laatste is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Dit bericht delen